Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair” ; ‘klant’: de “(potentiële)” afnemer van zaken en/of diensten van Bless Apple Support Zeeland.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle diensten en opdrachten die Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair ontvangt van zijn klant, inclusief de diensten via de website www.blessapple.nl, waarbij Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair als leverancier van reparaties aan Apple apparatuur optreedt.
2.2 Bless Apple Repair werkt met/onder de formule Bless Apple Support Zeeland.
2.3 De tussen de klant en Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair gemaakte afspraken die afwijken van de algemene voorwaarden, dienen schriftelijk te zijn overeengekomen om van toepassing te zijn.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en toebehoren. Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Hierover neemt Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair alvorens tot levering over te gaan eerst contact op. Ook de klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. De prijzen zoals vermeld op de website www.blessapple.nl zijn leidend voor de dienstverlening, behoudens het geval dat er sprake is van een kennelijke fout.
3.2 Een overeenkomst tussen Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair en de klant komt tot stand nadat de klant zijn Apple-product overdraagt aan Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair voor inspectie en of reparatie, zulks in de breedste zin des woords.
3.3 Door Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair opgegeven of met de klant schriftelijk overeengekomen uitvoeringstermijnen gelden telkens bij benadering en zijn derhalve geen fatale termijnen. Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair is niet aansprakelijk voor enige vertragingsschade.
3.4 De administratie van Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair verrichte leveringen. Partijen komen overeen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

 

Artikel 4. Onderzoek: schade aan toestel, inspectiekosten

4.1 Na inspectie van het te repareren product, wordt door Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair een prijsopgave gedaan. De klant kan besluiten om af te zien van de reparatie van het product. In dat geval is de klant alleen de inspectiekosten van € 25,00 verschuldigd.
4.2 Hoewel de inspecties met de grootst mogelijke zorg worden uitgevoerd, is niet volledig uit te sluiten dat er als gevolg van de inspectie functieverlies van het product optreedt. Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

Artikel 5. Prijzen/tarieven

Alle prijzen die vermeld zijn op de site van Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair zijn in Euro’s en inclusief de Nederlandse omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 6. Levering

6.1 Leveringen vinden vooralsnog uitsluitend plaats in de shop’s van Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair, waar de opdracht door de klant is verstrekt.
6.2 Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair.
6.3 Alle door Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair tot het moment dat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van die zaken heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair jegens de klant mocht krijgen wegens tekortschieten van de klant in zijn verplichtingen jegens Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair.

 

Artikel 7. Retentierecht

Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de klant onder zich heeft, zolang de door Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair geleverde goederen of diensten niet volledig door de klant zijn betaald en zulks een de klant toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de klant krachtens enige overeenkomst, c.q. deze algemene voorwaarden, jegens Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair verschuldigd is of zal zijn.

 

Artikel 8. Retour Apple-product

Indien een Apple-product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor rekening van de klant komt, zal Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair de klant hiervan in kennis stellen.

 

Artikel 9. Garantie, onderzoek en reclames

9.1 Reclamering ter zake van gebreken in de producten kan via e-mail naar het mail adres van de betreffende servicelocatie aangemeld worden en dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk 8 dagen na levering. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het afgeleverde te hebben goedgekeurd.
9.2 De klant verklaart zich bekend met het feit dat mogelijke fabrieksgarantie, of de garanties op eventuele eerdere reparaties, na het uitvoeren van de reparatie door Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair in beginsel zullen zijn vervallen. Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair is niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien.
9.3 Indien er bij het uitvoeren van de reparatie onderdelen worden vervangen, geeft Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair een garantie van drie maanden op de vervangen onderdelen. Indien er bij de reparatie geen onderdelen worden vervangen, geeft Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair een garantie van drie maanden op de reparatie.
9.4 De in het vorige lid aangegeven garantie geldt niet indien Apple-product schade heeft opgelopen. Indien er voor of tijdens de reparatie schade aan Apple-product wordt geconstateerd, wordt dit op het reparatieformulier aangegeven. Er dient daarbij rekening mee te worden gehouden dat schade aan Apple-product niet altijd zichtbaar is.
9.5 Indien het product of Apple-product na de reparatie, na afgifte aan de klant, schade heeft opgelopen, vervalt de garantie van drie maanden.
9.6 De in dit artikel genoemde garantie gaat in vanaf het moment dat Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair het gerepareerde product weer aanbiedt aan de klant.

 

Artikel 10. Dataverlies

De mogelijkheid bestaat dat er door het onderzoek of door de reparatie dataverlies optreedt. De klant dient daarom, voordat het product voor onderzoek of reparatie wordt aangeboden, te zorgen voor een back-up van de gegevens. Voor het eventuele verlies van data, in welke vorm dan ook, is Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair niet aansprakelijk.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien de Services locatie van Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair is uitgegaan van door of namens de Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11.3 Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair in verzuim is en voor zoveel deze kosten aan Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.5 Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
11.6 Indien Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.7 De aansprakelijkheid van Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair of zijn eventuele leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 12. Betaling, contractuele rente en incassokosten

Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair levert in beginsel niet op krediet. De betaling dient voor de geleverde diensten en/of producten direct bij de aflevering te worden gedaan door middel van een contante betaling of een pinbetaling.
Indien Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair echter akkoord gaat met een levering op krediet, dient de betaling zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk achtdagen dagen na factuurdatum.
Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd.
Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, overeenkomstig de geldende regels van de Wet Incassokosten, ook de incassokosten voor rekening van de klant.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg.
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Bless Apple Support Zeeland / Bless Apple Repair.
14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.